Chương trình Cơ hội Đô thị của Impact NW giúp sinh viên có được kinh nghiệm làm việc trong các môi trường được hỗ trợ.