Chương Trình Trợ Giúp Giám Hộ Cao Cấp

Khi dân số của chúng ta lứa tuổi, một số người cao niên ngày càng gặp rủi ro vì họ không còn có khả năng quản lý tài chính của họ hoặc tự quyết định.

Người cao niên tại Trung tâm Dịch vụ Đa văn hóa

Impact NW’s Senior Guardianship Assistance Program (Senior GAP) has been serving the community by providing court appointment protection of vulnerable seniors since 2004.

Senior GAP is staffed with nationally certified guardians who act as court appointed guardians and conservators. This program is a fee-for-service program and serves those vulnerable persons in both Washington and Multnomah counties.

A referral is required which can come from another social service agency, a bank, a family member, or other involved person who is concerned about a senior’s safety and well-being or financial exploitation.

Senior GAP also assists in acting as Power of Attorney, Personal Representative of the Estate, Trustee of various types, and Health Care Representative. These roles are considered pre-planning tools and an individual can self-refer and Senior GAP will be happy to meet with you to discuss if this is a good option for you in planning ahead.

To inquire about our services, please contact the Senior GAP office at: 503-294-7445.

Các Chương trình Dịch vụ Cấp cao của Impact NW hỗ trợ sức khoẻ và sự độc lập của những người cao niên dễ bị tổn thương, giúp họ sống trong nhà riêng, bao quanh bởi các cộng đồng mà họ quen thuộc.

Hàng năm, GAP cấp cao đảm bảo sự độc lập của gần 150 khách hàng dễ bị tổn thương đồng thời bảo vệ họ khỏi sự lạm dụng, bỏ bê hoặc trục xuất tài chánh.

Chúng tôi có thể giúp bạn không?

Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết là quan tâm đến Chương trình GAP Cao cấp của Impact NW, hãy gọi cho chúng tôi theo số (503) 294-7445. Cuộc trò chuyện của bạn sẽ hoàn toàn bí mật và nếu Impact NW không phù hợp nhất với bạn, chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với các dịch vụ bạn cần.