Tác động NW Điểm đèn sân khấu

Tác động NW xuất bản các hồ sơ thông thường để giúp thúc đẩy mối liên hệ chặt chẽ hơn giữa nhân viên, tình nguyện viên, nhà tài trợ, khách hàng và các đối tác cộng đồng. Các hồ sơ được tạo ra vì lợi ích của việc chia sẻ sự đa dạng về nguồn gốc và kinh nghiệm thể hiện bởi tổ chức. Tác động lên các giá trị phương Tây và tạo cơ hội cho các cá nhân học hỏi lẫn nhau.