Lưu trữ Tag cho: Elemental Technology

Tác động NW Website Điểm nổi bật - Công nghệ nguyên tố

Ảnh hưởng Tác động: Các công nghệ nguyên tố

Ba năm một lần, AKA Science phụ thuộc vào các tình nguyện viên để giúp đếm, phân loại và gói các đồ dùng cho 80 bộ dụng cụ khoa học mà chúng tôi cung cấp cho các hướng dẫn của AKA Science. Một trong những nhóm tình nguyện viên tuyệt vời của chúng tôi, Elemental Technologies, đã hỗ trợ tình nguyện viên cho chương trình của chúng tôi từ năm 2013.