Các đối tác quảng đại của chúng tôi đã làm đầy thức ăn cho thức ăn của chúng tôi!

Cảm ơn bạn đã đến với Rose City Riveters và Food Wars

Thực phẩm Pantry Đầy - 2016Phòng đựng thức ăn của chúng tôi có thực phẩm một lần nữa nhờ có hai đối tác hào phóng! Cảm ơn bạn Rose City Riveters để lựa chọn Impact NW cho Match Day Drive của họ. Các Riveters tặng rất nhiều thức ăn lành mạnh, dễ ăn! Chúng tôi cũng nhận được thức ăn hàng năm của chúng tôi từ Food Wars. Một lớn cảm ơn bạn Cuộc chiến tranh lương thực trong 9 năm tiếp tục hỗ trợ.

Làm thế nào bạn có thể giúp

Tình trạng mất an ninh lương thực là vấn đề thực sự cho các gia đình ở Portland. Nếu bạn hoặc nhóm, công ty hoặc tổ chức của bạn muốn lưu trữ một ổ đĩa thực phẩm hoặc tài trợ phòng cho thức ăn khẩn cấp của chúng tôi, vui lòng liên hệ Nicole Howe, Quản lý Sự Tham gia của Cộng đồng, tại nhowe@impactnw.org hoặc gọi số (503) 294-7415.