Lưu trữ Tag cho: trauma effects

Chấn thương Infographic - Làm thế nào Chấn thương Clouds Brain

Chấn thương Chấn động não như thế nào - Infographic

Chấn thương không chỉ là thể chất. Nó bao gồm nhiều tình huống khác nhau có thể dẫn đến hậu quả suốt đời với những ảnh hưởng tàn phá.