,

Vòng hoa phòng ngừa - 2017

Trường Vestal PPS Trẻ em học sinh tiểu học trồng một khu vườn bằng pin ở bên ngoài trường học. Pinwheels for Prevention là một chiến dịch quốc gia bằng cách Ngăn ngừa Lạm dụng Trẻ em Mỹ và nhằm mục đích để ăn mừng cuộc sống bạn chạm vào và những người đã chạm vào của bạn bằng cách tôn vinh họ bằng pinwheel.