,

Sự kiện bảo tàng PCDS

Hàng trăm nắp chai đã được thu thập qua Impact NW. Cha mẹ và trẻ em làm việc cùng nhau để làm nghệ thuật tại Bảo tàng Mang đến sự kiện Cộng đồng