,

Sự kiện bảo tàng PCDS

Cha mẹ và trẻ em chơi tại trạm cảm giác nước tại Bảo tàng Mang đến sự kiện Cộng đồng