,

Susan Stoltenberg

Susan Stoltenberg, Impact NW cựu Giám đốc điều hành