,

Trauma Infographic: Hiệu ứng

Tác động của chấn thương bao gồm: khuyết tật và bệnh tật, suy giảm nhận thức, lạm dụng chất gây nghiện, sự mất ổn định về mối quan hệ, hiệu năng làm việc thấp, tử vong sớm