,

Thành viên của Câu lạc bộ tác động

Thành viên của Câu lạc bộ Các Thành viên bao gồm người trẻ khuyết tật và bạn bè, gia đình và người chăm sóc của họ.