Những người tham gia Club Impact gặp gỡ bạn bè mới và đi chơi trong một không gian an toàn cho người lớn khuyết tật để thực hành các kỹ năng xã hội.

Người lớn khuyết tật cũng cần một không gian để giao tiếp xã hội

Bạo lực gia đình ảnh hưởng đến 1/3 phụ nữ. Nhưng hầu hết các sự cố về bạo lực gia đình đều không được báo cáo. Thậm chí có ít người hơn tìm kiếm sự giúp đỡ. Carmen là ngoại lệ.
Hơn 130,000 cuộc gọi được trợ giúp đã được thực hiện cho các dịch vụ chống bạo lực gia đình của Oregon trong năm 2014.

Tác động của NW và đội Verizon lên Không còn Tuần nào

Bạo lực gia đình ảnh hưởng đến 1/3 phụ nữ. Nhưng hầu hết các sự cố về bạo lực gia đình đều không được báo cáo. Thậm chí có ít người hơn tìm kiếm sự giúp đỡ. Carmen là ngoại lệ.