,

Chúng tôi đang đứng cùng bạn.

Chúng tôi đang đứng cùng bạn.