Lưu trữ Tag cho: realignment

Lập biểu đồ đường đi cho Impact NW

Lập biểu đồ đường đi mới cho ảnh hưởng NW

Giám đốc Tài chính Kevin Washington đưa ra một quan điểm mới về việc sắp xếp lại Impact NW như một cơ quan để phục vụ tốt nhất cho khách hàng và cộng đồng của chúng tôi.