Lưu trữ Tag cho: finances

Barry Hendrix, Thủ quỹ Thủ quỹ NW

"Tại sao tôi đang Bước lên"

Barry Hendrix, Thủ quỹ, thảo luận về niềm đam mê của mình cho sự tham gia của cộng đồng và đầu tư của mình vào những tác phẩm tốt của Impact NW.
Lập biểu đồ đường đi cho Impact NW

Lập biểu đồ đường đi mới cho ảnh hưởng NW

Giám đốc Tài chính Kevin Washington đưa ra một quan điểm mới về việc sắp xếp lại Impact NW như một cơ quan để phục vụ tốt nhất cho khách hàng và cộng đồng của chúng tôi.