Lưu trữ Tag cho: cfo

Lập biểu đồ đường đi cho Impact NW

Lập biểu đồ đường đi mới cho ảnh hưởng NW

Giám đốc Tài chính Kevin Washington đưa ra một quan điểm mới về việc sắp xếp lại Impact NW như một cơ quan để phục vụ tốt nhất cho khách hàng và cộng đồng của chúng tôi.
Kevin Washington, CFO của Impact NW

Tác động NW Đầu tư vào Tương lai bằng cách đặt tên Giám đốc Tài chính Mới

Tác động NW đã có một sự đầu tư lớn trong tương lai của nó như một nhà cung cấp hàng đầu của giáo dục và dịch vụ xã hội bằng cách đặt tên Kevin Washington làm Giám đốc Tài chính mới của nó.