Lưu trữ Tag cho: board member

Barry Hendrix, Thủ quỹ Thủ quỹ NW

"Tại sao tôi đang Bước lên"

Barry Hendrix, Thủ quỹ, thảo luận về niềm đam mê của mình cho sự tham gia của cộng đồng và đầu tư của mình vào những tác phẩm tốt của Impact NW.