,

Vòng hoa phòng ngừa - 2017

Phát biểu tại buổi hội thảo Pinwheels for Prevention của chúng tôi là (Ely Sanders-Wilcox) từ Sở Giáo dục Oregon, Dan Saltzman, Giám đốc điều hành Impact NW Jeff Cogen, Hiệu trưởng Emily Glasgow, Hiệu trưởng trường Vestal.