,

Trauma Infographic - Ví dụ về chấn thương

Ví dụ về chấn thương: chiến tranh, nghèo đói, lạm dụng, phân biệt chủng tộc, bỏ bê, tai nạn hoặc bệnh tật, mất mát hoặc đau buồn,