,

Tài trợ công nghệ nguyên tố - 2016

Elemental thành lập Quỹ Đầu tư Cộng đồng (ECIF) để cung cấp một nguồn kinh phí bền vững hơn, dài hạn hơn là có sẵn thông qua việc cho thuê doanh nghiệp truyền thống một lần. ECIF tài trợ tập trung vào các tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại khu vực đô thị Portland nhằm giải quyết vấn đề giáo dục, đói nghèo và môi trường.