,

Bishops Tiệm cắt tóc - Cắt tóc 2015 Holiday Drive

Bishops Barbershop trở lại để hỗ trợ Impact NW bằng cách cung cấp cắt tóc miễn phí