,

Bishops Tiệm cắt tóc - Cắt tóc 2015 Holiday Drive

Người đàn ông nhận cắt tóc từ các thẩm mỹ viện Bishops Barbershop tại sự kiện cắt tóc miễn phí của Impact NW