Giải thưởng Công nghệ Phần tử AKA Science $ 30,000 Grant

AKA Science đã nhận khoản trợ cấp $ 30,000 từ Elemental Technologies

Khoản trợ cấp $ 30,000 sẽ được phân bổ trong ba năm, bắt nguồn từ Quỹ Đầu tư Cộng đồng Mới được Elemental Technology thành lập.